Версия за печат

00079-2008-0006


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Царево: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул. Хан Аспарух 36, За: Гинка Славова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55016, E-mail: icenter@tzarevo.net, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tzarevo.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Местно самоуправление и местна администрация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на растителни видове: екзотични листопадни дървета, растителност за жив плет, иглолистни дървета, вечнозелени храсти, цъфтящи/листнодекоративни храсти, цветя-пролетни и есенни за нуждите на Община Царево.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Царево
Код NUTS: BG231
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на растителни видове: екзотични листопадни дървета, растителност за жив плет, иглолистни дървета, вечнозелени храсти, цъфтящи/листнодекоративни храсти, цветя-пролетни и есенни за нуждите на Община Царево.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03451000, 03452000

Описание:

Растения
Дървета


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
150000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска офертна цена без ДДС; тежест: 40%
Показател: Разсрочване на плащанията; тежест: 30%
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20%
Показател: Търговска репутация; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 10 от 18.02.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ФБМДТ156 / Наименование:Договор за доставка на растителни видове
V.1) Дата на сключване договора

13.10.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Бургасцвет-90-Танев ЕООД, ул."Ал.Богориди" № 16, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 841660, Факс: 056 841688

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 150000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. “Витоша” №18, България 1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. “Витоша” №18, България 1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор