Версия за печат

00268-2008-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: 21 - Юридически услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, кв."Овча купел", ул."Монтевидео"21А, За: Мая Бошнакова, България 1618, София, Тел.: 02 8181242, E-mail: mboshnakova@saref.e-gov.bg, Факс: 02 9559476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aref.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Предоставяне на статут на бежанец

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на правна помощ на лица, търсещи закрила и повишаване на качеството на процедурата

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 21
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Правни консултации във връзка с процедурата по предоставяне на закрила;правни консултации за правата и задълженията на чужденците при престоя в Република България;наблюдения върху процедурата в ДАБ с цел осигуряване на граждански контрол за изпълнението и спазване на производството по предоставяне на закрила.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74110000

Описание:

Юридически услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
42000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Специфичен опит на консултанта във връзка със заданието; тежест: 20
Показател: Адекватност на предлагания работен план и методика по отношение на Заданието; тежест: 20
Показател: Квалификация и компетентност на предложения персонал за изпълнение на Заданието; тежест: 50
Показател: Програма за обучение; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение №141/06.06.2008г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 31 от 12.06.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 2585/04.09 / Наименование:Осигуряване на правна помощ на лица, търсещи закрила и повишаване качеството на процедурата
V.1) Дата на сключване договора

01.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Български хелзински комитет; Булстат 831091447, ул. "Връбница"№7, България 1000, София, Тел.: 02 9813318, E-mail: peregrine@aster.net, Факс: 02 9813318

URL: www.bghelsinki.org.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 42000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Европейски бежански фонд

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

10 дневен срок от уведомяването, ако не е уведомен от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършеното действие.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.09.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор