Версия за печат

00087-2008-0054


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт


 Официално наименование:
 Столична Община
 Пощенски адрес:
 ул."Московска"№33
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 България
 Място/места за контакт:
 Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
 На вниманието на:
 инж.Ваня Зоровска
 Телефон:
 02 9377311
 Адрес за електронна поща:
 vzorovska@sofia.bg
 Факс:
 02 9861221
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
  
 Адрес на профила на купувача (URL):
  

1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕРАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици и транспортни съоръжения по обособени позиции: 1. Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Княз Александър Дондуков" от Младежки театър до ул."Кракра" 2. Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Витоша" от бул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Краище" 3. Преасфалтиране на бул. "Черни връх" от Хладилника до околовръстен път, р-н "Триадица" 4. Преасфалтиране на бул. "Симеоновско шосе" от бул. "Г.М. Димитров" до околовръстен път, р-н "Триадица" 5. Основен ремонт на ул. "Цар Симеон" от бул. "инж. Иван Иванов" до бул. "Христо Ботев" 6. Основен ремонт на ул. "Кюстендил" от бул. "Гоце Делчев" до ул. "Дойран", р-н "Красно село" 7. Довършване на пешеходен подлез под бул. "България" при ж.к. "Бокар" 8. Ремонт на мост в с. Клисура на пътя за махала "Щетеница", р-н "Банкя"
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Услуги
Категория услуга:№  12
(Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана? (за поръчки по категории услуги 17- 27; моля, вижте Приложение В)

Място на изпълнение на услугата: гр. София
II.1.4) Кратко описание на договора/споразумението – предмет и количество

"Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици и транспортни съоръжения по обособени позиции: 1. Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Княз Александър Дондуков" от Младежки театър до ул."Кракра" 2. Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Витоша" от бул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Краище" 3. Преасфалтиране на бул. "Черни връх" от Хладилника до околовръстен път, р-н "Триадица" 4. Преасфалтиране на бул. "Симеоновско шосе" от бул. "Г.М. Димитров" до околовръстен път, р-н "Триадица" 5. Основен ремонт на ул. "Цар Симеон" от бул. "инж. Иван Иванов" до бул. "Христо Ботев" 6. Основен ремонт на ул. "Кюстендил" от бул. "Гоце Делчев" до ул. "Дойран", р-н "Красно село" 7. Довършване на пешеходен подлез под бул. "България" при ж.к. "Бокар" 8. Ремонт на мост в с. Клисура на пътя за махала "Щетеница", р-н "Банкя"
II.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
74232000

II.2) Обща крайна стойност на договора/те

ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите (в цифри)
(Моля, посочете сумата от стойностите на всички договори по обособени позиции и опции; за всеки отделен договор, попълнете раздел V) Сключване на договор
Стойност: 452678.4, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или най-ниска цена: ______,
най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: , , ДДС (в %):  

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура

Открита
Основания за избора на процедура на договаряне без обявление: моля, попълнете Приложение Г


IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете)

Икономически най-изгодна оферта при следните ГЇоказатели

 ПоказателТежест ПоказателТежест
1. Финансови критерии 60 2. Технически критерии 30
3. Срок за изпълнение 10 4. 
5.  6. 
7.  8. 
9.  10. 


IV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ


IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Ако да, моля попълнете:


Публикувано в ОВ, брой ______ / S ______ - ______ от __________

Обявление за обществена поръчка
Публикувано в ОВ, брой 2008 / S 075 - 101468 от 17.04.2008 г. 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС ______ / S ______ - ______ от __________
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


ДОГОВОР № РД-55-3496
Наименование: Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Княд Александър Дондуков" от Младежки театър до ул. "Кракра"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Мист проект" ООД 131246346
 Пощенски адрес:
 ж.к. "Люлин", бл.709, Вх.В, ап.46
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1111
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
 02 4911922
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 9876301

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 106488, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3503
Наименование: "Работен инвестиционен проект за реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Витоша" от бул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Краище"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Пътстройпроект" ЕООД
 Пощенски адрес:
 ул. "Светослав Тертер" №8
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1124
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
 02 8402119
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 4813004

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 150480, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3497
Наименование: "Работен инвестиционен проект за преасфалтиране на бул. "Черни връх" от "Хладилника" до околовръстен път, р-н "Триадица"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Инжконсултпроект" ООД
 Пощенски адрес:
 ул. "Д-р Пюскюлиев" №3
 Град:
 Варна
 Пощенски код:
 9000
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
 ingcons@varna.net
 Телефон:
 052 613722
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 052 614751

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 38760, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3501
Наименование: "Работен инвестиционен проект за преасфалтиране на бул. "Симеоновско шосе" от бул. "Г.М. Димитров" до околовръстен път, р-н "Триадица"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Мист проект" ООД
 Пощенски адрес:
 ж.к. "Люлин", бл.709, Вх.В, ап.46
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1111
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
 02 9883498
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 9876301

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 51840, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3499
Наименование: "Работен инвестиционен проект за основен ремонт на ул. "Цар Симеон" от бул. "инж. Иван Иванов" до бул. "Христо Ботев"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Инжконсултпроект" ООД
 Пощенски адрес:
 ул. "Д-р Пюскюлиев" №3
 Град:
 Варна
 Пощенски код:
 9000
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
 ingcons@varna.net
 Телефон:
 052 613722
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 052 614751

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 21000, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3491
Наименование: "Работен инвестиционен проект за основен ремонт на ул. "Кюстендил" от бул. "Гоце Делчев" до ул. "Дойран", район "Красно село"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Илия Бурда" ЕООД
 Пощенски адрес:
 ж.к. "Бъкстон"
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1618
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
 burda_ilia@mail.bg
 Телефон:
 02 9294181
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 9294181

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 15134.4, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3502
Наименование: "Работен инвестиционен проект за довършване на пешеходен подлез под бул. "България" при ж.к. "Бокар"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Пътстройпроект" ЕООД
 Пощенски адрес:
 ул. "Светослав Тертер" №8
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1124
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
 02 8402119
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 8402119

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 48240, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________

ДОГОВОР № РД-55-3493
Наименование: "Работен инвестиционен проект за ремонт на мост в с. Клисура на пътя за махала "Щетеница", р-н "Банкя"

V.1) Дата на сключване на договора:
06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Мист Проект" ООД
 Пощенски адрес:
 ж.к. "Люлин", бл.709, Вх.В, ап.46
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1111
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
 02 9883498
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 9876301

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: ______, валута: ______, , ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 20736, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______ Валута ______
Дял: ______(%)
:

Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС НЕ

VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование:
  
 Пощенски адрес:
  
 Град:
  
 Пощенски код:
  
 Държава:
  
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
  
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
  

VI.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.3.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.3.3)
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.08.2008 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Категории услуги, указани в Раздел ІІ: Обект на обществената поръчка
Категория №1 Предмет
1. Услуги по поддържане и ремонт
2. Услуги на сухопътния транспорт2, включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
3. Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4. Превоз на поща по суша3 и въздух
5. Далекосъобщителни услуги
6. Финансови услуги (а) застрахователни услуги (б) банкови и инвестиционни услуги4
7. Компютърни и свързаните с тях услуги
8. Научни изследвания и експериментални разработки5
9. Счетоводни и одиторски услуги
10. Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11. Консултантски услуги по управление и стопанска дейност6
12. Архитектурни услуги; инженерни и интегрирани инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
13. Рекламни услуги
14. Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15. Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор
16. Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги
Категория №7 Предмет
17. Услуги на хотели и ресторанти
18. Услуги на железопътния транспорт
19. Услуги на водния транспорт
20. Спомагателни услуги в транспорта;
21. Юридически услуги
22. Посреднически услуги по набиране, насочване и предоставяне на работна сила8
23. Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили
24. Образователни услуги
25. Услуги по здравеопазването и социалните дейности
26. Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията9
27. Други услуги8, 9
1 Категории услуги по смисъла на член 1, ал.2, б.”д”, Приложение ІІ А от Директива 2004/18/ЕС.
2 С изключение на услуги по железопътен транспорт по категория № 18.
3 С изключение на услуги по железопътен транспорт по категория № 18.
4 С изключение на финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти и услуги предлагани на централните банки.
Изключени са също: услуги, включващи придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това, финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата Директива.
5 С изключение на научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, когато ползите остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност при условие, че той изцяло е заплатил услугата.
6 С изключение на услуги във връзка с арбитражни и помирителни дела.
7 Категории услуги по смисъла на член 1, ал.2, б.”д”, Приложение ІІ Б от Директива 2004/18/ЕС.
8 С изключение на сключване на трудови договори.
9 С изключение на поръчки за придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор

Основания за избор на процедура на договаряне без обявление
Мотивът за избор на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка трябва да съответства на съответните членове от Директива 2004/18/ЕС.