Версия за печат

00532-2008-0054


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Ардино: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" № 31, За: Неджми Ходжов, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4238, E-mail: ardino@abv.bg, Факс: 03651 4568

Място/места за контакт: Неджми Ходжов
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Местно самоуправление - Общинска администрация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Укрепване на скат на общински път в село Горно Прахово".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: село Горно Прахово
Код NUTS: BG226
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Укрепване на скат на общински път в село Горно Прахово".

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45453000

Описание:

Строителни работи по възстановяване и възобновяване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
72361 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 42 / Наименование:Договор за възлагане на строителство
V.1) Дата на сключване договора

06.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Салко" ЕООД, кв. "Студен кладенец", ул. "Язовирска" 6 108551871, България 6600, Кърджали, Тел.: 0878 996699

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 72361 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, ул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.08.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;