Версия за печат

01050-2007-0029


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт


 Официално наименование:
 Министерство на икономиката и енергетиката
 Пощенски адрес:
 ул. "Славянска" №8
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1052
 Държава:
 България
 Място/места за контакт:
  
 На вниманието на:
 Николай Истатков
 Телефон:
 02 9407434
 Адрес за електронна поща:
 n.istatkov@mee.government.bg
 Факс:
 02 9872190
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
  
 Адрес на профила на купувача (URL):
  

1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Икономическа и финансова дейност
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и: НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средни предприятия в България 2007

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

Услуги
Категория услуга:№  27
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана? (за поръчки по категории услуги 17- 27; моля, вижте Приложение В): ДА

Място на изпълнение на услугата: гр. София
Код NUTS: BG211

II.1.3) Кратко описание на поръчката

Възложитлят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да разработи и представи в Министерството на икономиката и енергетиката “Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средните предприятия в България 2007”
II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
74312000

II.2) Обща крайна стойност на договора/те

ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите (в цифри)
(Моля, посочете сумата от стойностите на всички договори по обособени позиции и опции; за всеки отделен договор, попълнете раздел V) Сключване на договор
Стойност: 66465, валута: BGN, Без ДДС, ДДС (в %): ______
или най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, , ДДС (в %): ______

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана
Основания за избора на процедура на договаряне с покана: моля, попълнете Приложение ГIV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)

Най-ниска ценаIV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
Ако да, посочете къде:


Номер на обявлението в РОП/ДВ ______ от __________

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в РОП/ДВ ______ от __________

Номер на обявлението в РОП ______ от __________


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА


ДОГОВОР № 240
Наименование: Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средни предприятия в България 2007

V.1) Дата на сключване на договора:
18.12.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти:
1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование:
 "Агенция Икономика" ЕООД
 Пощенски адрес:
 ул. "Червена стена" №46
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1421
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
 ae@ced.bg
 Телефон:
 02 8190777
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 8190776

V.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: 80000, валута: BGN, С ДДС, ДДС (в %): 20
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 66465, валута: BGN, Без ДДС, ДДС (в %): ______
най-ниска цена: ______ или най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, , ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______

V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри): ______, Валута: ______, Дял: ______(%)
:
Кратко описание на дела (стойността) от договора, който ще се изълнява от подизпълнители (ако е известно)
__________РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ

Ако да, посочете проекта и/или програмата
__________

VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. "Витоша" №18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
 cpcadmin@cpc.bg
 Телефон:
 02 9356113
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.3.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.3.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. "Витоша" №18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
 02 9356113
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация

04.01.2008 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Категории услуги, указани в Раздел ІІ: Обект на обществената поръчка
Категория №1 Предмет
1. Услуги по поддържане и ремонт
2. Услуги на сухопътния транспорт2, включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
3. Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4. Превоз на поща по суша3 и въздух
5. Далекосъобщителни
6. Финансови услуги (а) застрахователни услуги (б) банкови и инвестиционни услуги4
7. Компютърни и свързаните с тях услуги
8. Научни изследвания и експериментални разработки5
9. Счетоводни и одиторски услуги
10. Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11. Консултантски услуги по управление и стопанска дейност6
12. Архитектурни услуги; инженерни и интегрирани инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
13. Рекламни услуги
14. Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15. Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор
16. Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги
Категория №7 Предмет
17. Услуги на хотели и ресторанти
18. Услуги на железопътния транспорт
19. Услуги на водния транспорт
20. Спомагателни услуги в транспорта;
21. Юридически услуги
22. Посреднически услуги по набиране, насочване и предоставяне на работна сила8
23. Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили
24. Образователни услуги
25. Услуги по здравеопазването и социалните дейности
26. Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията9
27. Други услуги8, 9
1 Категории услуги по смисъла на член 1, ал.2, б.”д”, Приложение ІІ А от Директива 2004/18/ЕС.
2 С изключение на услуги по железопътен транспорт по категория № 18.
3 С изключение на услуги по железопътен транспорт по категория № 18.
4 С изключение на финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти и услуги предлагани на централните банки. Изключени са също: услуги, включващи придобиване или наемане, независимо с какви финансовите средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това, финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата Директива.
5 С изключение на научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, когато ползите остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност при условие, че той изцяло е заплатил услугата.
6 С изключение на услуги във връзка с арбитражни и помирителни дела.
7 Категории услуги по смисъла на член 1, ал.2, б.”д”, Приложение ІІ Б от Директива 2004/18/ЕС.
8 С изключение на сключване на трудови договори.
9 С изключение на поръчки за придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор

Основания за избор на процедура на договаряне с покана
Мотивът за избор на процедура на договаряне с покана за възлагане на обществена поръчка трябва да съответства на съответните текстове от НВМОП (Моля, отбележете съответното основание)
Чл. 53. (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне с покана само когато:
2. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията посочени в обявлението за открит конкурс;