Версия за печат

00079-2007-0008


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Царево: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: Мария Велчева, България 8250, Царево, Тел.: 0550 55046, E-mail: tzarevo@dir.bg, Факс: 0550 52003

Място/места за контакт: Обшина Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tzarevo.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: административни услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на доставка на растителни видове: иглолистни дървета, цъфтящи/листнодекоративни храсти, вечнозелени храсти, вечнозелена растителност, сезонни цветя, вечнозелен жив плет, широколистни дървета, катерлива растителност за нуждите на населени места в Община Царево.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Царево
Код NUTS: BG231
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Допълнителни СМР по изграждане на сграда кметство в УПИ VІІІ, кв. 13 по ПУП на с. Варвара, Община Царево

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

02510000 (E015)

Описание:

Растения (Доставка)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
129000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска офертна цена без ДДС; тежест: 40%
Показател: Разсрочване на плащанията ; тежест: 30%
Показател: Търговска репутация; тежест: 10%
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 16 от 11.04.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 109 / Наименование:Договор за доставка на растения
V.1) Дата на сключване договора

04.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бургасцвет-90-Танев" ЕООД Булстат:102833771, ул. "Богориди" 16, България 8000, Бургас, Тел.: 056 841660, E-mail: bscvet_90@mail.bg, Факс: 056 841688

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 129000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия по защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.06.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор