Версия за печат

00115-2019-0017

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Албена Добрева- главен експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/468/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1499 от 23.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0017
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: зоп-12 от 15.04.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БИМ КОНСУЛТИНГ ООД, УИЛЯМ ГЛАДСТОН №23 ет.1 ап.3, България 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9872482, E-mail: office@bim-bg.com, Факс: 02 9872482

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

45

ІII.7) Стойност, посочена в договора
572000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 87% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.12.2023 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
572000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.05.2024 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ