Версия за печат

01389-2020-0004

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 0882 693620, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 16 от 12.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2020-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчката ще бъдат доставени 40 броя нови електрически автобуси, както и доставка и монтаж на зарядни станции за тях. Електрическите автобуси следва да бъдат тип "соло".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 03/2022 от 25.01.2022 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Консорциум Еко транспорт Варна, ул. Родопски извор № 60, офис 1Б, България 1000, гр. София, Тел.: 0888 805727, E-mail: office@eco-brand.eu, Факс: 0888 805727

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Еко Бранд ЕООД, ул. Родопски извор № 60, офис 1Б, България 1000, гр. София, Тел.: 0888 805727, E-mail: office@eco-brand.eu, Факс: 0888 805727

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

00, Чайна моторс ООД, ул. Амрам Гаон № 12, Израел 9546814, гр. Йерусалим, Тел.: 0888 805727, E-mail: office@avto-engineering.com, Факс: 0888 805727

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и Обособена позиция № 2 " Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“, в рамките на проект " Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България". Обособена позиция № 1 "Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

270

ІII.7) Стойност, посочена в договора
36952360 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.11.2023 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36952360 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Уточнеие по Раздел III.6) Срокът за доставка на електробусите, ведно с доставката и монтажа на зарядните станции е до 270 (двеста и седемдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя. По време на изпълнение на договора, сокут за изпълнение на дейностите е спиран, в това число и след спиране на дейности по проекта, съгласно уведомяване на УО. Зарядните станции бързозарядни и бавнозарядни са монтирани, като на 15.11.2023 г. са въведени в експлоатация, подшити и тествани.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.12.2023 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Данаил Вълков
VII.2)
Длъжност: председател на Съвета на директорите, пълномощно №13678 от 05.12.2023г.