Версия за печат

00456-2019-0002

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: Ангел Ангелов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618851, E-mail: amangelov@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0/ketaringovo-hranene-prigotvyane-i-razdavane-na-gotova-za-konsumaciya-hrana.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 440 от 28.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00456-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Приготвяне в помещения на възложителя и раздаване на ястия за ежедневно хранене на курсанти, кадети, специализанти и длъжностни лица от НВУ "Васил Левски" в гр. В. Търново и гр. Шумен, три пъти на ден (закуска, обяд и вечеря), уточнени по вид и седмично меню.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 00456-2019-0002 от 31.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛФС ЕООД, ул. Бесарабия № 79, България 1000, София, Тел.: 02 4218866, E-mail: office@lfsbg.com, Факс: 02 9200274

Интернет адрес/и:

URL: http://office@lfsbg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Кетърингово хранене - приготвяне и раздаване на готова за консумация храна в НВУ "Васил Левски" райони гр. Велико Търново и гр. Шумен

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.08.2019 г. 

Крайна дата

01.08.2023 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7932480.83 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.08.2023 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Чл. 4, ал. 2 ; Преди промяната: Цената на готовата храна, формираща се за един храноден (храна за закуска, обяд и вечеря за един човек за един ден), да е крайна с включен ДДС. Цената се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание на действащата заповед на министъра на отбраната за обявяване на максималния размер на паричните стойности на Приложения № 1-17 от Наредба № Н-5 от 2015 г.; След промяната: Цената на готовата храна, формираща се за един храноден (храна за закуска, обяд и вечеря за един човек за един ден), да е крайна с включен ДДС. Цената се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание на действащата заповед на министъра на отбраната за обявяване на максималния размер на паричните стойности на Приложени1 № 1-17 от Наредба № Н-5/02.04.2015 г. и Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1000/08.12.2020 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Променено условие: Чл. 4, ал. 2; Преди промяната: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1000/08.12.2020 г.; След промяната: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1089/30.11.2021 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Променено условие: Чл. 4, ал. 2; Преди промяната: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1089/30.11.2021 г.; След промяната: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-644/07.07.2022 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Променено условие: Чл. 4, ал. 2; Преди промяната: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-644/07.07.2022 г.; След промяната: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-1136/06.12.2022 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Променено условие: Чл. 6, ал. 1; Преди промяната: Чл. 6. (1) За използване на помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приготвяне на храна, кухненското оборудване и инвентар ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ежемесечно от 20 до 30 число на предходния месец заплаща такса, в размер съгласно представеното ценово предложение, определена на: - за район Велико Търново Такса за помещения 4265,21 лв. без ДДС - за район Шумен Такса за помещения 4541,04 лв. без ДДС.; След промяната: Чл. 6. (1) За използване на помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приготвяне на храна, кухненското оборудване и инвентар ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ежемесечно от 20 до 30 число на предходния месец заплаща такса, в размер съгласно представеното ценово предложение, определена на: - за район Велико Търново Такса за помещения 0,00 лв. без ДДС - за район Шумен Такса за помещения 0,00 лв. без ДДС.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, чл. 6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците
Променено условие: Чл. 6, ал. 1; Преди промяната: Текстът в чл. 1 от анекс с рег. № 1281/17.03.2022 г.: "Такса за помещение 4265,21 лв. без ДДС" да се чете "Такса за помещение 3122,84 лв. без ДДС"; След промяната: Текстът в чл. 1 от анекс с рег. № 1281/17.03.2022 г.: "Такса за помещение 4265,21 лв. без ДДС" да се чете "Такса за помещение 3122,84 лв. без ДДС"; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, чл. 6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 67.87% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Отпаднала необходимост от фактическо извършване на хранене, поради броя приети обучаеми в НВУ "Васил Левски" през периода на действие на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5383704.45 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е с деловоден номер 3991/31.07.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.08.2023 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Бригаден генерал Иван Маламов
VII.2)
Длъжност: Началник на НВУ "Васил Левски"