Версия за печат

01389-2020-0005

BG-гр. Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 0882 693620, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 17 от 12.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01389-2020-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности: 1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект. Работният проект следва да бъде с обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект"; 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; 11. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към технически спецификации документи.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 06/2021 от 09.02.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, „Елемон” ООД, ул. „Цимерман” № 54, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 631660, E-mail: info@elemonbg.com, Факс: 052 631652

Интернет адрес/и:

URL: www.elemonbg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
588500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.06.2023 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Променена банкова сметка на Възложителя.; Преди промяната: Банка: Първа инвестиционна банка АД BIC: BG59FINV91501017345055 IBAN: FINVBGSF” ; След промяната: Банка: Първа инвестиционна банка АД BIC: BG52FINV91501017532488 IBAN: FINVBGSF ; Правно основание: основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Променено условие: Частично прекратeн; Преди промяната: (1) Действието на Договор № 06/2021 г. се прекратява считано от датата на подписването на натоящото споразумение, в частта за изпълнение на СМР и в частта за осъществяване на авторски надзор, подробно описани в чл. 1, ал. 1 от Договор № 06/2021 г., а именно: 1.1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект", по количества и видове СМР и всички дейности представляващи СМР, отразени в Техническите спецификации (Приложение 1), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от Договор № 06/2021 г. 1.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 1.3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 1.4. Уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 1.5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания свързани с изпълнението на СМР; 1.6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа, извън дейностите свързани с разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект. 1.7. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 1.8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 1.9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; 1.10. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към техническата спецификациа и документи по Договора свързани с тях. ; След промяната: (2) В частта за изработване/подготовка на инвестиционни проекти, описани в чл. 1, ал. 1, т. 1 от Договор № 06/2021 г., същият запазва действието си и остава в сила, до издаването на разрешението за строеж. (3) На заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор № 06/2021 г., подлежат само дейностите по изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект в общ размер на 20 000 (двадесет хиляди) лв. съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като от тази сума се приспаднат авансово заплатените до момента суми.; Правно основание: основание чл. 116
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
20000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.07.2023 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Николай Антонов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор