Версия за печат

00276-2017-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-12-1 от 22.03.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания на възложителя заедно с определен пакет от допълнителни услуги.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 41 от 05.02.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Българска Телекомуникационна Компания ЕАД, бул. Цариградско шосе № 115, България 1784, София, Тел.: 0359 29494871, E-mail: pr@vivacom.bg, Факс: 0359 29494871

Интернет адрес/и:

URL: https://www.vivacom.bg/bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

48

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2160000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.03.2023 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2160000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.04.2023 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ФИЛИП НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ
VII.2)
Длъжност: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР