00766-2020-0002

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117525838

BG323, СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД, ул. Алея Лилия №1, За: Теодора Иванова, България 7002, Русе, Тел.: 00359 82813960, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg, Факс: 00359 82823879

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sbalpfz-gramatikov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 509 от 24.08.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00766-2020-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински изделия.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5 от 15.09.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул. “Лъчезар Станчев” №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медицински изделия.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
6413.67 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.09.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 45% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2870.65 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Светослав Дачев Дачев
VII.2)
Длъжност: Управител