Версия за печат

00456-2020-0005

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България 76, За: Ангел Милков Ангелов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0359 62618851, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 0359 62618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/bg/node/217.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 977533 от 15.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00456-2020-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности: 1. Демонтажни строителни работи; 2. СМР; 3. Покривни работи; 4. Топлоизолационни строителни работи; 5. Благоустройство; 6.Изграждане на електрически инсталации (Обща, ПИС, Видеонаблюдение, Озвучителна, Телефонна, Сигнална) 7. СМР на ВиК; 8. Демонтаж/монтаж на ОВК системи; 9. Газоснабдяване; 10. Озеленяване; 11. Дейности по План за безопасност и здраве. Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сграда No 23 - битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” и привеждането и в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5040 от 23.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП ЕООД, район Овча Купел, бул. Цар Борис III № 136 Б, ет. 2, България 1618, София, Тел.: 0359 29533542, E-mail: mig.eood@abv.bg, Факс: 0359 29533542

Интернет адрес/и:

URL: www.mig.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

В обхвата на строително-монтажните дейности са включени следните дейности: 1. Демонтажни строителни работи; 2. СМР; 3. Покривни работи; 4. Топлоизолационни строителни работи; 5. Благоустройство; 6.Изграждане на електрически инсталации (Обща, ПИС, Видеонаблюдение, Озвучителна, Телефонна, Сигнална) 7. СМР на ВиК; 8. Демонтаж/монтаж на ОВК системи; 9. Газоснабдяване; 10. Озеленяване; 11. Дейности по План за безопасност и здраве. Ремонтните дейности се извършват с цел нормалното и безопасно функциониране на сграда No 23 - битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” и привеждането и в съответствие с действащата нормативна уредба за строителство в Р. България.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

490

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1881604.83 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.09.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок; Преди промяната: Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“. ; След промяната: Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 330 (триста и тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.“; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Срок ; Преди промяната: Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 330 (триста и тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителна площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.; След промяната: Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 420 (четиристотин и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителна площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Срок; Преди промяната: Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 420 (четиристотин и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителна площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.; След промяната: Чл. 4. (2) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 от договора, се определя общо на 490 (четиристотин и деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа на Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1874970.69 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

По отношение на информацията, посочена в Раздел IV.6 за изплатената сума по договора, Възложителят е заплатил стойността на реално извършените и приети по установения в договора ред СМР.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Бригаден генерал Иван Маламов
VII.2)
Длъжност: Началник на НВУ "Васил Левски"