Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Георги Софийски № 1, За: Ася Величкова, България 1431, София, Тел.: 02 9230578, E-mail: eli_a_velikova@abv.bg, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Друг тип: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствен продукт по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД за ОП № 2: Ibrutinib


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ОП-93 от 08.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Софарма Трейдинг“ АД, р-н „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 2- Наименование:Доставка на лекарствен продукт по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
491835.33 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.08.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
491835.22 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е свързано с Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) под номер в TED на ОВ на ЕС 2020/S 209-510105 от 27.10.2020г. и ID на документа в РОП № 997897 от 22.10.2020г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.09.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Атанас Атанасов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор