00516-2019-0006

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://gli.government.bg/bg/procedures/zop.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Изпълнителна агенция

I.3) Основна дейност

Социална закрилаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 19087539 от 23.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00516-2019-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката включва осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ включващо извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 400 от 07.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG422, ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД, бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 112, България 6300, Хасково, Тел.: 038 604216, E-mail: info@motoexpert.bg, Факс: 038 662288

Интернет адрес/и:

URL: www.motoexpert.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
180000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.09.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Промяна в срока на изпълнение; Преди промяната: Срокът на Договора е 24 (двадесет и осем) месеца, считано от 21.02.2020г., или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 8, или до сключване на договор въз основа на Рамково споразумение на ЦОП със същия или сходен предмет, или до сключване на нов Договор от Възложителя след проведена обществена поръчка със същия предмет, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.; След промяната: Срокът на Договора е 28 (двадесет и осем) месеца, считано от 21.02.2020г., или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 8, или до сключване на договор въз основа на Рамково споразумение на ЦОП със същия или сходен предмет, или до сключване на нов Договор от Възложителя след проведена обществена поръчка със същия предмет, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Промяна в срока на изпълнение; Преди промяната: Срокът на Договора е 28 (двадесет и осем) месеца, считано от 21.02.2020г., или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 8, или до сключване на договор въз основа на Рамково споразумение на ЦОП със същия или сходен предмет, или до сключване на нов Договор от Възложителя след проведена обществена поръчка със същия предмет, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.; След промяната: Срокът на Договора е 30 (тридесет) месеца, считано от 21.02.2020г., или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 8, или до сключване на договор въз основа на Рамково споразумение на ЦОП със същия или сходен предмет, или до сключване на нов Договор от Възложителя след проведена обществена поръчка със същия предмет, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 86.7% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договора се изпълнява въз основа на необходимост от извършване на ремонтни дейности. До крайния срок на договора, потребностите на ИА ГИТ от извършване на ремонтни дейности са в размер 156 149,04 лв. без ДДС или 86,70% от общата стойност на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
156149.04 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 72 от ППЗОП, за целите на предоставяне на информацията за приключване на договор за обществена поръчка, договорът се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случая, последният приемо-предавателен протокол за извършени дейности по договора е в срока по договор, на 19.08.2022 г. с подписване на последния приемо-предавателен протокол, а последното плащане е извършено на 12.09.2022г., с което договора се счита за изпълнен.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.09.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Екатерина Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор