Версия за печат

00895-2020-0007

BG-Симитли:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024987

BG413, Община Симитли, ур. Христо Ботев № 27, За: Александър Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 00359 74872138, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 00359 74872231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.simitli.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 205 от 04.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00895-2020-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка предвижда изпълнение на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни; Писта за колокрос”. Сградите са проектирани за изпълнение като едноетажни, сглобяеми, поставяеми постройки. Монтират се върху предварително излети ивични ос¬нови и стоманобетонна настилка. Носещата и ограждаща конструкция е дър¬вена. Конструктивната височина на етажа е 2,80м, което осигурява спазване на изискващата се светла височина. Пистата за колокрос ще се изпълни с овална форма и дължина от 190 метра


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 13 от 31.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ГЕОРЕСУРС ЕООД, ул. Стара планина № 20, България 2730, Симитли, Тел.: 00359 886398847, E-mail: office@georesurs.bg, Факс: 00359 886398847

Интернет адрес/и:

URL: www.georesurs.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни; Писта за колокрос”. Сградите са проектирани за изпълнение като едноетажни, сглобяеми, поставяеми постройки. Монтират се върху предварително излети ивични ос¬нови и стоманобетонна настилка. Носещата и ограждаща конструкция е дър¬вена. Конструктивната височина на етажа е 2,80м, което осигурява спазване на изискващата се светла височина. Пистата за колокрос ще се изпълни с овална форма и дължина от 190 метра

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

167

ІII.7) Стойност, посочена в договора
266995.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.08.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
265519.74 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ахостол Стефанов Апостолов
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Симитли