Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Силистра:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 118501906

BG325, Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД, ул. Петър Мутафчиев №80, За: Елена Георгиева, България 7500, Силистра, Тел.: 086 818447, E-mail: mbalss@abv.bg, Факс: 086 823917

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://new.mbal-silistra.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/222-11-151-26-03-2021.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекраствени средства по Рамково споразумение РД – 11-163/29.03.2021


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: АД-12-02-515 от 29.06.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG414, „Дансон БГ” ООД, ул. „Отец Паисий” №26, България 2400, Радомир, Тел.: 02 4519300, E-mail: office@danhson.com, Факс: 02 4519300

Интернет адрес/и:

URL: https://danhson.bg/contactsbg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекраствени средства по Рамково споразумение РД – 11-163/29.03.2021

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

29.06.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
20208.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.08.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28220.95 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Васил Георгиев Славов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор