Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Силистра:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 118501906

BG325, Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД, ул. Петър Мутафчиев №80, За: Елена Георгиева, България 7500, Силистра, Тел.: 086 818447, E-mail: mbalss@abv.bg, Факс: 086 823917

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://new.mbal-silistra.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/222-11-151-26-03-2021.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекраствени средства по Рамково споразумение РД – 11-62/01.02.2021


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: АД-12-02-472 от 19.04.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Б. Браун Медикал” ЕООД, Столична ж. к. Младост 2 , бул. „Андрей Ляпчев” №66, България 1799, София, Тел.: 02 80760740, E-mail: office@bbraun.com, Факс: 02 80760740

Интернет адрес/и:

URL: www.bbraun.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекраствени средства по Рамково споразумение РД – 11-62/01.02.2021

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.04.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1062 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.08.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това,че количествата на лекарствените продукти са прогнозни на база минал период и фактическия разход зависи от реалния обем дейност в лечебното заведение, за периода на договора, при спазване на единичните цени на лекарствените продукти.доставката по договар включва един единствен лекарствен продукт за който не възникнала нужда за доставка.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Васил Георгиев Славов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор