Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Георги Софийски № 1, За: Елена Великова, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: eli_a_velikova@abv.bg, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Друг тип: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

,,Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., по обособена позиция №1 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД , съгласно техническата спецификация посочена в Електронната система


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ОП-31 от 10.03.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Рош България ЕООД, ул.Бяло поле №16, България 1618, София, Тел.: 02 8184444, E-mail: Bulgaria.orders@roche.com, Факс: 02 8591199

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 2 1 Наименование: Rituximab

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
202086.3 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.07.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 37.31% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
75408.05 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.08.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Атанас Георгиев Атанасов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор