Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Ловеч:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110503990

BG315, Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Параскев Стоянов АД, ул.Съйко Съев № 27, За: Янко Кочев - Изпълнителне директор, Полина Христова - експерт оп, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 667250, E-mail: mbal_lovech@abv.bg, Факс: 068 667250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-lovech.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-lovech.com/konkurenten%20izbor.htm.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч", съгласно видове и количества описани в техническата спецификация посочена в Електронната система на електронен адрес https://cop.mh.government.bg


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: П-1/11-277/22.06.2021г. от 22.06.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, СОФИЯ, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г.- ОБ.ПОЗ 2

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

22.06.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
24.13 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът е изпълняван спрямо реалните нужди от Възложителя, съгласно периода на действие на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка се отнася за СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД след влязло в сила Решение № 10 от 23.04.21,в частта за лекарствени продукти включени в Приложения № 2 на Позитивен лекарствен списът съгласно прогнозно количество и видове описани в Договора.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Янко Василев Кочев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч