Версия за печат

00277-2020-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831609046

BG411, Топлофикация София ЕАД, ул. Ястребец 23Б, За: Костантин Маламов, България 1680, София, Тел.: 00359 2903216, E-mail: k.malamov@toplo.bg, Факс: 00359 28594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200522REpu4200873.

I.4) Основна дейност

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-Р-19 от 26.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00277-2020-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обектът на СМР: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда“ представлява строеж трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ОП-143 от 21.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КОНСОРЦИУМ КМС, жк. Гоце Делчев, ул.Славовица, бл.53Е, ет.3, офис 5, България 1404, София, Тел.: 00359 889651500, E-mail: kmc@kmc-bg.com, Факс: 00359 4390655

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КМС ЕООД, р-н Триадица, ул. Димитър Манов №10, България 1404, София, Тел.: 00359 4392400, E-mail: kmc@kmc-bg.com, Факс: 00359 4392400

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МСМ ГРУП 07 ЕООД, ж.к. ЛЮЛИН - 6, бул./ул. Джавахарлал Неру № 29, ап. офис 54, България 1336, София, Тел.: 00359 887694070, E-mail: Uli_georgiev@mail.bg, Факс: 00359 887694070

Интернет адрес/и:

URL: www.msmgroup07.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Бултест и Ко ООД; Дейност: извършване на радиографичен контрол на заварените съединения; Дял: 6%
ІII.5) Предмет на договора

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда“, в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изисквания на ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Технически спецификации, Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение за изпълнение на поръчката, в т.ч. количествено-стойностна сметка, съдържаща обема и единичните цени на всеки вид работа.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

50

ІII.7) Стойност, посочена в договора
292941.04 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.06.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
266101.86 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно чл.2 ал.2 от Договора, срокът за изпълнение на договора е 50 (петдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Последната фактура по договора е от дата 30.06.2022г. Договорът се счита за приключен с изпълнение на всички права и задължения на страните по него , като датата на последното плащане от страна на Възложителя е 30.06.2022г. и съответно от тази дата започва да тече срокът за публикуване на обявление за приключен договор.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: 1. инж. Александър Александров 2. Ивайло Епитропов
VII.2)
Длъжност: 1. Изпълнителен директор 2. Председател на УС