00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605806

BG411, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД, ул. Бяло море № 8, За: Румяна Доганова, България 1527, София, Тел.: 02 9432106, E-mail: dogovori@isul.eu, Факс: 02 9432279

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.isul.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.isul.eu/profilel.html?bid=7.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Р.България


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 384 от 06.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „ЕКОФАРМ” ЕООД, бул. ”Черни връх“ № 14, бл. 3, партер, България 1421, София, Тел.: 02 9631596, E-mail: ecopharm@ecopharm.bg, Факс: 02 9631561

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

06.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
191793.33 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.07.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 32% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
61452.21 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Любомир Любчов Пенев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор