Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Георги Софийски № 1, За: Елена Великова, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: eli_a_velikova@abv.bg, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Друг тип: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. по обособена позиция № 1 за срок от 6 месеца за нуждите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ОП-21 от 25.02.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕООД, ул. Околовръстен път № 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658100, E-mail: office@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658172

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. по обособена позиция № 1 за срок от 6 месеца за нуждите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
451225.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.05.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
47532.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.07.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Атанас Атанасов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор