01351-2020-0051

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG411, Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор, ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66, За: Пламен Янев, България 1336, София, Тел.: 003592 9396546, E-mail: Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/preizolirane_na_mg_sever_v_uchastaka_lkv_preselka_kv_patresh_i_na_tg_za_garciya_v_uchastaka_os_st-4393-c1-1.html.

I.4) Основна дейност

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: БТГ-РД-07-63 от 27.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01351-2020-0051
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

1. Идентификация на собствениците или ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусна реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим лицензиран оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията; 2.Временно строителство, в т.ч. подготовка за строително-монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация; 3. Доставка на материали; 4. Демонтажни работи, в т. ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци; 5. Строително-монтажни работи (СМР); 6. Провеждане на измервания – контрол на плътност на изолационното покритие; 7.Съставяне на изпълнителна документация; 8.Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 4827 от 07.01.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, Северни води ООД, ж.к. Братя Миладинови, бл. 38-39, ет. 2, ап. надпартерен, България 8000, Бургас, Тел.: 00359 56833240, E-mail: severnivodi@gmail.com, Факс: 00359 56833241

Интернет адрес/и:

URL: https://www.severnivodi.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

28

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1200000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.06.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Таблица на допълнително възникнали видове и количества СМР. Промените са в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на част от дейността по договора при условията на същия по причини, за които страните не отговарят, възникнали след стартиране на неговото изпълнение. От обекта са изпълнени два участъка с обща дължина 1294,00м, както следва: участък с дължина 503,00м; участък с дължина 791,00м. За вторият участък е изпълнена дейността по т. 1.1.1 от договора. Заплатен е на изпълнителя остатъка от стойността на реално изпълнените видове и количества СМР. Договорът е прекратен частично на основание т.14.2.2. от същия, поради настъпване на съществени промени в обстоятелствата за неговото изпълнение по причини, за които страните не отговарят.; Преди промяната: 1200000.00; След промяната: 1115602.35; Правно основание: На основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 92.97% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: От обекта са изпълнени два участъка с обща дължина 1294,00м, както следва: участък с дължина 503,00м; участък с дължина 791,00м. За вторият участък е изпълнена дейността по т. 1.1.1 от договора. Подписано е Допълнително споразумение от 06.04.2022г., съгласно което „Булгартрансгаз“ ЕАД е заплатил на изпълнителя остатъка от стойността на реално изпълнените видове и количества СМР и съгласно, което частично се прекратява договора на основание т.14.2.2. от същия, поради настъпване на съществени промени в обстоятелствата за неговото изпълнение по причини, за които страните не отговарят. За изпълнения участък от обекта е подписан Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа без забележки от 19.05.2022г. Посочените проценти са от стойността по договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1115602.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

1. Срокът, посочен в т.III.6) „ Срок на изпълнение“, включва изпълнението на дейностите по предмета на договора, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа без забележки. Поради неблагоприятни метеорологични условия непозволяващи изпълнение на СМР, обекта е спиран, като са подписвани Актове за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10) и съответно Актове за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (обр. 11), или общо 282 календарни дни е времето от подписване на Акт обр. 10 до подписване на Акт обр. 11. Съгласно т. 2.7. от договора, общият срок по т.2.1., за изпълнение на СМР се удължава с периода от подписване на Акт (обр. 10) до подписване на Акт (обр. 11). Крайният срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора, посочени от т. 1.1.2. до т. 1.1.8. е датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа - 19.05.2022г. 2. Разликата между стойността посочена в договора и информацията за разплатената сума по договора, се дължи на обстоятелството, че всички завършени, приети и съответно разплатени от „Булгартрансгаз“ ЕАД дейности по договора са на база действителното им изпълнение. 3. Датата, посочена в т. IV. 1) „Дата на приключване “, е датата на последното плащане.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.07.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Любомир Симеонов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ и пълномощник на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-86 от 16.05.2022 г.