Версия за печат

00276-2018-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-3-1 от 02.03.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2018-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на финансови услуги и свързаните с тях дейности.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 81 от 26.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Тексим банк АД, бул. Тодор Александров №141, България 1309, София, Тел.: 0359 879350018, E-mail: s.micheva@teximbank.bg, Факс: 0359 29035667

Интернет адрес/и:

URL: http://www.teximbank.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

48

ІII.7) Стойност, посочена в договора
300000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Липса на свободни парични средства в левове и чуждестранна валута, които да бъдат вложени.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.06.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: БОГДАН ДИАМАНДИ ТЕОФАНИДИС
VII.2)
Длъжност: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР