Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Плевен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 114532352

BG314, Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД-Плевен, бул.Георги Кочев №8а, За: Венета Петрова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886279, E-mail: jurist@umbalpln.com, Факс: 064 804212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.umbalpleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://umbalpleven.com/protsedura-za-vatreshen-konkurenten-izbor-s-predmet-pokana-po-ramkovo-sporazumenie-v-rd-11-277-za-zakupuvane-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-vumbal-d-r-georgi-stranskiv-e.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати", поддържан от Националната здравнаосигурителна каса на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/1466 .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РС277-7 от 11.08.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А ет.12, България 1172, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

11.08.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
22610261.72 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл.1, ал.2 от сключения договор за доставка на лекарствени продукти от 11.08.2021 г.; Преди промяната: Договорът влиза в сила от 14.10.2021 г. и е със срок до 31.12.2021 г.; След промяната: Договорът влиза в сила от 14.10.2021 г. и е със срок до 31.12.2021 г. за следните лекарствени продукти: L01XE05 Sorafenib L01XE07 Lapatinib L01XE10 Everolimus L01XE13 Afatinib L01XE18 Ruxolitinib L01XE24 Ponatinib L01XX17 Topotecan L01XX19 Irinotecan L01XX41 Eribulin L01XX45 Carfilzomib L02BX03 Abiraterone L03AA13 Pegfilgrastim N02AA01 Morphine N02AB03 Fentanyl N02AB03 Fentanyl V03AC03 Deferasirox V03AF03 Calcium folinate.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 12.72% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2874974.68 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 11.92 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, д.м.
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор