00080-2019-0022

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 104524994

BG321, Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД, ул. Бузлужда № 1, За: Йоана Ненкова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0878 132950, E-mail: zoponkovt@abv.bg, Факс: 062 620249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkologyvt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.onkologyvt.com/procurments/06082020-3/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по чл. 5, ал.2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на противотуморни лекарствени средства по Рамково споразумение № РД – 11-277/24.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 12 от 16.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев № 5, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на противотуморни лекарствени средства по Рамково споразумение № РД – 11-277/24.06.2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.06.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5129676.59 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 18.94% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Поради това, че не е било необходимо да се поръча цялото договорено количиство медикаменти.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
971985.98 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Мария Иванова Рачева
VII.2)
Длъжност: Управител