Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Кърджали:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.hospital-kj.com/index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/auction/112/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020г.”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП56 от 12.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Софарма Трейдинг АД, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Таурс, Сграда А, България 1000, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: www.office@sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020г.”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.11.2020 г. 

Крайна дата

14.04.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8289.22 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 4
Причини за забавянето: Споразумение за разсрочено плащане.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 19.6% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1624.79 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Проф.Д-р Тодор Димитров Черкезов,дм
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали.