Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Кърджали:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 6241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 6295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.hospital-kj.com/index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/auction/113/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020г.”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП55 от 12.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, България 1000, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: www.office@sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.11.2020 г. 

Крайна дата

14.04.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8701.56 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 4
Причини за забавянето: Споразумение за разсрочено плащане.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 16.29% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1417.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Проф.Д-р Тодор Димитров Черкезов,дм
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали.