Версия за печат

00413-2020-0014

BG-Горна Оряховица:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

BG321, Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, За: Гергана Чолакова - ст. специалист обществени поръчки, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60874, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1785 от 03.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00413-2020-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6/шест/ основни части, както следва: - Части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“; - Част Конструкции; - Част Геодезия; - Част ВиК и Поливни системи; - Част Електрозахранване; - Част Видеонаблюдение; Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 4 от 16.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, Джамбо 33 ООД, ул. Стара планина №7, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062-650647, E-mail: djambo33@abv.bg, Факс: 062-650647

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на строително монтажни работи по Проект: BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк „Градска градина“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

146

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1187247.72 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1183638.58 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Николай Стефанов Георгиев
VII.2)
Длъжност: Зам. Кмет на Община Горна Оряховица - упражняващ правата по чл. 7, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед №1583/10.05.2022г. на Кмета на Община Горна Оряховица