Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ № 66, За: Владимира Костова — юрисконсулт, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: vladimira_kostova@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200803tAgU6769436.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 3124 от 10.08.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-19-21 от 10.03.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Медекс ООД, с. Световрачене, ул. Чавдар Войвода № 48, България 1252, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: tenders@medex.bg, Факс: 02 9175538

Интернет адрес/и:

URL: www.medex.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование erythropoietin (Epoetin alfa), Darbepoetin alfa, Chlorambucil, Bendamustine, Pemetrexed, Mercaptopurine, Fludarabine, Cytarabine, Tegafur, Gimeracil, Oteracil, Paclitaxel, Rituximab, Cetuximab за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

10.03.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3528417.76 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 26% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
906664.24 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор