Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ № 66, За: Владимира Костова — юрисконсулт, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: vladimira_kostova@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200803tAgU6769436.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 3124 от 10.08.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-04-21 от 08.02.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG414, „Дансон-БГ“ ООД, ул. „Отец Паисий“ № 26, България 2400, Радомир, Тел.: 02 4519300, E-mail: office@danhson.com, Факс: 02 4519300

Интернет адрес/и:

URL: https://danhson.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Gefitinib за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.02.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
71140.22 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.02.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 9% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6137.61 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор