Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 200105779

BG411, Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, бул. Климент Охридски № 1А, За: Владимир Илиев, България 1797, София, Тел.: 02 4542114, E-mail: vladimir.iliev@hematology.bg, Факс: 02 4542108

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hematology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://hematology.bg.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по Рамково споразумение РД-11-270 от 22.06.2020 г., по 35 номенклатури, подробно описани по видове и количества в Електронната система на Министерство на здравеопазването - ЦОПСЗ.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДОП -90 от 18.10.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕКОФАРМ ЕООД, район Лозенец, ул. Атанас Дуков № 29, ет. 3, България 1407, София, Тел.: 02 9069070, E-mail: a.terziev@ecopharm.bg, Факс: 02 9069071

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Даоставка на лекарствени продукти по номенклатури № 6 и 8 .

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

18.10.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
301754.28 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 6.48% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Предвидените в договора количества са прогнозни, като възложителят заявява количества при възникване на необходимост.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19542.96 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Галя Кондева
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор