Версия за печат

00115-2019-0036

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Албена Добрева - главен експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/506/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-3287 от 28.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0036
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дезинфектанти, почистващи, перилни препарати и санитарни материали за нуждите на Община Русе и второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП, съгласно списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-10 от 12.03.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КУКУДА ГРУП ООД, ул. Бесарабия 108, България 1000, София, Тел.: 02 9454464, E-mail: office@cleanjob.bg, Факс: 02 9454464

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на дезинфектанти, почистващи, перилни препарати и санитарни материали за нуждите на Община Русе и второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП, съгласно списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
164769.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
168863.33 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Златомира Тодорова Стефанова
VII.2)
Длъжност: Зам.-Кмет на Община Русе, в качеството си на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №РД–01–1685/01.07.2020г. на Кмета на Община Русе