00080-2019-0022

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000053191

BG341, Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД, бул.Стефан Стамболов 73, Хирургичен корпус на УМБАЛ-Бургас АД, ет.7, За: Румяна Комитова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 866404, E-mail: odisp@abv.bg, Факс: 056 859830

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://onkobs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://onkobs.bg/?page_id=14061.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 37 номенклатури лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД по Рамково споразумение на МЗ № РД-11-270/22.06.2020 г.и на 44 номенклатури лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания по РС №РД-11-277/24.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 188 от 29.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ № 5, СОФАРМА БТ, СГР.А, ЕТ.12, България 1756, СОФИЯ, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sophfarmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: http://www.sopharmatrading.bg/index_BG.html.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на 20 номенклатури ЛП за ЛОЗ по РС на МЗ № РД-11-277/24.06.2020

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8149867.89 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5605707.69 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 4375.77 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неспазено изискване за срок на годност на ЛП - чл.10.3. от сключения договор

V: Допълнителна информация

Последно дължимо плащане е извършено на 23.03.2022 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф.д-р Христо Стоянов Бозов
VII.2)
Длъжност: Управител