Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Силистра:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 118501906

BG325, Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД, ул. Петър Мутафчиев №80, За: Елена Георгиева, България 7500, Силистра, Тел.: 086 818447, E-mail: mbalss@abv.bg, Факс: 086 823917

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://new.mbal-silistra.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/222-11-151-26-03-2021.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекраствени средства по Рамково споразумение РД – 11-62/01.02.2021


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: АД-12-02-467 от 19.04.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Софарма Трейдинг” АД, район „Надежда”, бул. „Рожен” №16, България 1220, София, Тел.: 0359 28133660, E-mail: office@sopfarnatraiding.bg, Факс: 0359 28133660

Интернет адрес/и:

URL: https://www.sopharmatrading.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекраствени средства по Рамково споразумение РД – 11-62/01.02.2021

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.04.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
70619.04 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 1.02% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това,че количествата на лекарствените продукти са прогнозни на база минал период и фактическия разход зависи от реалния обем дейност в лечебното заведение, за периода на договора, при спазване на единичните цени на лекарствените продукти.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
738.62 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Васил Георгиев Славов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор