Версия за печат

00385-2020-0023

BG-гр. Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351736

BG423, Община Пазарджик, бул. България № 2, За: Любомир Михайлов, България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 00359 402289, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 00359 442495

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pazardzhik.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 11-00-279 от 09.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00385-2020-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект. Предвидените СМР по построяване на Приюта са следните: - Извършване на конструктивни работи; - Извършване на архитектурно-строителни работи; - Изграждане на ВиК; - Изграждане на ел. инсталации; - Изграждане на системи за отопление и вентилация; - Монтиране на система за пожароизвестяване; - Монтиране на видеонаблюдение; - Извършване на дейности по благоустрояване на двор.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 99-ЗОП-67 от 30.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG423, ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК ЕАД, ул. Есперанто № 6, България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 00359 899999777, E-mail: zavodski_18@abv.bg, Факс: 00359 34443909

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

7

ІII.7) Стойност, посочена в договора
740040.2 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Договор № 99-ЗОП-67 / 30.10.2020 г.; Преди промяната: липсва текст на страница 1 под чертата; След промяната: на страница 1 от Договор № 99-ЗОП-67 / 30.10.2020 г. се допълва задължителен проектен текст: "Този документ е създаден в рамките на проект "Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик" - договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и чл. 62, ал. 1 от Договор № 99-ЗОП-67 / 30.10.2020 г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
739314.97 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тодор Димитров Попов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Пазарджик