Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна боница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД - гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Ралица Фурева- Специалист обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: СБ04-01-02-215-20 от 01.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕДЕКС ООД, гр. София, , общ. Столична, с. Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар Войвода № 48, България 1252, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9175545

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.12.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
281797.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 10.62% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това,че количествата на лекарствените продукти са прогнозни на база минал период и фактическия разход зависи от реалния обем дейност в лечебното заведение, за периода на договора, при спазване на единичните цени на лекарствените продукти.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
29928.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящата информация се подава през м. Март, защото в договора е заложено отложено плащане от 60 дни. Последното плащане е направено в края на м. Февруари.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Минко Цвятков Михов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор