00080-2019-0022

BG-Разград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 116503980

BG324, Многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски - Разград АД, ул. Коста Петров № 2, За: Виктор Викторов - юрисконсулт; Даниел Цветков - маг. фармацевт, България 7200, Разград, Тел.: 0898 554421; 0893 056895, E-mail: mbal@bogytec.com, Факс: 084 629765

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hospital-razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/14803.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати", поддържан от Националната здравнаосигурителна каса на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/1466 .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 00080-2019-0022-3 от 23.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, МЕДЕКС ООД, Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар, България 1152, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9175545

Интернет адрес/и:

URL: www.medex.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

2

ІII.7) Стойност, посочена в договора
194920.56 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
93696.53 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Гечо Вълков Жеков
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград АД