00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

BG411, Министерство на труда и социалната политика, ул. Триадица № 2, За: Хубавинка Василева, България 1000, София, Тел.: 02 8119481, E-mail: Hubavinka.Vasileva@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mlsp.government.bg/afc01100629fdda2886d3e9b279eb34b.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрилаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва периодични доставки на пощенски плокове и бланки за нуждите на Министерство на труда и социалната политика по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-23-8 от 25.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОЕЛ 98 ООД, бул. Христо Смирненски № 53, България 1164, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: sales@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.08.2020 г. 

Крайна дата

10.03.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
783.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 40.18% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
315 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

С изтичане на срока за изпълнение договорът е приключен.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
VII.2)
Длъжност: МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА