Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115532049

BG421, УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД, бул. БЪЛГАРИЯ № 234, За: Петя Гавазова, България 4003, Пловдив, Тел.: 089 9309859, E-mail: p.gavazova@gmail.com, Факс: 032 959221

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/18188.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020 г. за нуждите на УМБАЛ - Пловдив АД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11-277-1/14.09.21 от 14.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕДЕКС ООД, гр. София, , общ. Столична, с. Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар Войвода № 48, България 1252, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9175545

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за доставка на лекарствени продукти с АТС код: N02AB03, N02AX52

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.09.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1176.26 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Към раздел ІV.5): Изпълнени са в пълен обем възложените заявки по договора.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Динчо Генев Генев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор