Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090154

BG331, СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 100, За: Красимира Стойкова, България 9000, Варна, Тел.: 0885 994069, E-mail: sbalozvarna_zop@abv.bg, Факс: 052 614141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zop.varnaoncology.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.varnaoncology.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-277 от 24.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г., за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-251 от 19.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, “Фьоникс Фарма“ ЕООД, ул. Околовръстен път 199а, България 1700, София, Тел.: 02 9658109, E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658828

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция 2: L01XE13 - Afatinib, L01XX17 - Topotecan, L03AX03 - Mycobacterium bovis BCG, M05BA08 - Zoledronic acid, N02AB03 - Fentanyl.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

14

ІII.7) Стойност, посочена в договора
335147.63 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.02.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
240285.98 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м.
VII.2)
Длъжност: Управител