Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Плевен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 114532352

BG314, Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД-Плевен, бул.Георги Кочев №8а, За: Венета Петрова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886279, E-mail: jurist@umbalpln.com, Факс: 064 804212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.umbalpleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://umbalpleven.com/protsedura-za-vatreshen-konkurenten-izbor-s-predmet-pokana-po-ramkovo-sporazumenie-v-rd-11-277-za-zakupuvane-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-vumbal-d-r-georgi-stranskiv-e.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати", поддържан от Националната здравнаосигурителна каса на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/1466 .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РС277-2 от 24.06.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Про Фармация ЕООД, Промишлена зона Верила, България 2129, с. Равно поле, Тел.: 02 9718005, E-mail: propharmacia@abv.bg, Факс: 02 9718007

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

24.06.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
45742 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл.1, ал.2 от сключения договор за доставка на лекарствени продукти от 24.06.2021 г.; Преди промяната: Договорът влиза в сила от 14.06.2021 и е със срок до 31.12.2021 г.; След промяната: Договорът влиза в сила от 14.10.2021 и е със срок до 31.12.2021 г. за следните лекарствени продукти: L01XX35Anagrelide.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 15% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6861.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, д.м.
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор