00080-2019-0022

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117527022

BG323, Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД, ул. Независимост № 2, За: Маг. фарм. М. Гайдарова, България 7002, Русе, Тел.: 082 819955, E-mail: kocruse@abv.bg, Факс: 082 834463

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kocruse.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kocruse.com/profile/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г., за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 236 от 29.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, ул. Околовръстен път 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658851, E-mail: info_tenders@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658828

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

H02AB02,L01AX03,L01BC05,L01BC06,L01BC59,L01CB01,L01CD02,L01DB01,L01DB07,L01XA01,L01XA03,L01XC06,L01XC11,L01XC17

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2898389.46 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.02.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 21.1% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Стойността при сключване на договора е прогнозна и е получена на база оферираната доставна цена на продукта, съобразно прогнозните количества. За периода на действие на договора, е било необходимо по-малко от прогнозираното количество от mродуктите, предмет на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
611679.92 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 716.21 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Доставка на лекарствени пордукти с по-кратък от договорения остатъчен срок на годност.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Васил Иванов Петров
VII.2)
Длъжност: Главен счетоводител на КОЦ-Русе ЕООД, в качеството си на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-82/13.05.2021 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД