Версия за печат

00210-2019-0025

BG-гр. София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000697371

BG411, Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, За: Теменужка Гаджанова, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9406146, E-mail: tgadzhanova@moew.government.bg, Факс: 02 9807041

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.moew.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/434/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на околната среда и водите съгласно рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. на ЦОП.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-31-22 от 05.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Роел-98 ООД, ул. „Христо Смирненски“ № 53, България 1164, гр. София, Тел.: 02 9461920, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на околната среда и водите съгласно рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. на ЦОП.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.11.2020 г. 

Крайна дата

10.03.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3941 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2970 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки — СЕВОП, на Централния орган за покупки. Договор с № Д-31-22/05.11.2020 г. е сключен въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Климентина Иванова Денева-Върбанова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар, възложител съгласно Заповед № РД-136/07.02.2022 г. на министъра на околната среда и водите