Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000715054

BG411, УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов № 15, За: Десислава Жечева, България 1431, София, Тел.: 02 9520879, E-mail: op5@rilski.com, Факс: 02 8519309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rilski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://moderal.org/rilski2/ProfilePageMain#719.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение№ РД-11-277/24.06.2020г., по обособена позиция №2 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 17-76 от 15.03.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Алта Фармасютикълс ЕООД, Бул. България 118 бизнес център Абакус ет. 2, България 1000, София, Тел.: 02 9531180, E-mail: zop@altaph.eu, Факс: 02 9531180

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение№ РД-11-277/24.06.2020г., по обособена позиция № 2 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.03.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1356575.74 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 45.49% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
617115.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Дата на последно плащане: 31.01.2022г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Дечо Петров Дечев
VII.2)
Длъжност: Изпънителен директор