00080-2020-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/pokani-po-ramkovi-sporazumenia/item/706-op-165-dostavka-na-lekarstveni-produkti-po-ramkovo-sporazumeniq-za-nuzhdite-na-mbalnp.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-249 от 12.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2020-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД -11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 178 от 05.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: i.pavlov@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД -11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.07.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
4678.17 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 51.13% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Възложителят не е задължен да закупи цялото количество лекарствени продукти предмет на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2391.87 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор