Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000715054

BG411, УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов № 15, За: Десислава Жечева, България 1431, София, Тел.: 02 9520879, E-mail: op5@rilski.com, Факс: 02 8519309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rilski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://moderal.org/rilski2/ProfilePageMain#718.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., по обособена позиция №1 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 23-103 от 14.04.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“ № 5, България 1000, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., по обособена позиция №1 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.04.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
681736.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Страните се съгласяват да увеличат стойностно и количествено основния договор, но не повече от 50 на стоот основния договор, а именно: - Общата стойност на договора е 681 736,02 лв. без ДДС и се увеличава с 3177,00 лв. без ДДС, което е по - малко от 0,5% от общата стойност на договора, като същата се променя на 684 913,02 лв. без ДДС; - Общото количество по номенклатура с ATC код: J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm, което до момента възлиза на 150000 mg., се увеличава с допълнителни 75000 mg. ; Преди промяната: Стойност, без да се включва ДДС: 681736.02; След промяната: Стойност, без да се включва ДДС: 684913.02; Правно основание: На основание докладна записка с вх. № 4339/11.10.2021г. от Ръководител Аптека маг.-фарм. Адел Ибрахим, се установява необходимост от сключване на допълнително споразумение към Договор № ОП-23-103/14.04.2021г. по реда на Закона за обществените поръчки, поради стойностно и количествено изчерпване на договора, по номенклатура „ATC код: J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm” и във връзка с разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с §2, т. 27 от ДР на ЗОП, и предвид факта, че поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, както и поради обстоятелства, които при прилагането на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 6.02% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
681736.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Дата на последно плащане: 31.01.2022г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Дечо Петров Дечев
VII.2)
Длъжност: Изпънителен директор