00080-2019-0022

BG-гр. София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662790

BG411, Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов №11, За: Ралица Туйкова, България 1606, гр. София, Тел.: 02 8154279, E-mail: tuykova_r@pediatrichospital.bg, Факс: 02 9521650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pediatrichospital.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pediatrichospital.bg/profil.html.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-36-835 от 13.07.2021 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, чрез ЦОП в сектор "Здравеопазване".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-70 от 16.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕКОФАРМ ЕООД, ул. Атанас Дуков №29, ет.3, България 1407, София, Тел.: 0359 29069070, E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg, Факс: 0359 29069070

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, чрез ЦОП в сектор "Здравеопазване".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

16.09.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2745.81 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Благомир Николаев Здравков
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор