Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. д-р. Г.М.Димитров № 52 А, За: Силвия Ангелова, България 1797, София, Тел.: 0885 622582, E-mail: Silvia.Angelova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11-00-63 от 07.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 0700 10770, E-mail: zop.order@office1.bg, Факс: 0700 10770

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.10.2020 г. 

Крайна дата

07.10.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3958.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.10.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 94% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: По договора са начислени неустойки в размер на 29,02 лв. Поради невъзможността на Изпълнителя да осигури първоначално оферираните артикули, същия заплати на ДАМТН неустойка в размер на 29,02 лв. на 15.02.2022 г.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3378 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 29.02 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Невъзможност за осигуряване от страна на Изпълнителя на първоначално оферираните артикули.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Славчев Горновски
VII.2)
Длъжност: председател на ДАМТН